ข้อตกลงในการหาคู่ ผ่านบริษัท T & J Marriage

ข้อตกลงการใช้บริการนี้ให้รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเข้าเป็นสมาชิก ในการเข้าเป็นสมาชิก ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข (“ข้อตกลง”) ดังต่อไปนี้ บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของบริษัทฯ การเข้ามาเป็นสมาชิกถือว่าผู้ใช้บริการเห็นชอบที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้โดยละเอียดก่อนดำเนินการต่อไป

บริการนัดหมายออกเดตเป็นช่องทางสำหรับคนโสดให้ได้มีโอกาสพบกันผ่านการบริการแบบส่วนตัว รวมถึง บริการดังต่อไปนี้ (ก) ให้คำปรึกษากับลูกค้าเพื่อกำหนดคุณสมบัติขั้นพื้นฐานต่างๆ (ข) นัดหมายวันล่วงหน้า (ค) การค้นหาและจับคู่ที่เหมาะสม (ง) จองร้านอาหาร (จ) การได้รับข้อเสนอแนะเรื่องคู่เดท (ฉ) การให้คำแนะนำตามขอบเขตที่ลูกค้าร้องขอตามความเหมาะสมและเกี่ยวกับเรื่องการออกเดทและความสัมพันธ์จนไปถึงการแต่งงาน (ช) พิธีแต่งงานจัดโดยมีบริษัทฯเป็นตัวกลาง (ซ)การจดทะเบียนสมรสของประเทศญี่ปุ่นและการยื่นขอวีซ่าติดตามสามี บริษัทฯจะติดต่อประสานงานให้ผู้ใช้บริการ/สมาชิก

  1. สิทธิเข้ารับเลือกเป็นสมาชิก

ผู้ใช้บริการต้องมีคุณสมบัติในการเข้าเป็นสมาชิก ดังนี้,

-หญิงไทยสถานะโสด ,หย่าร้าง

-อายุ20 ปีขึ้นไป

-ไม่มีรอยสัก(จุดเล็กๆ หรือสักยันต์ ปรึกษาได้)

-พร้อมแต่งงาน และพร้อมจะไปใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่น

การส่งเอกสาร

การเป็นสมาชิกเริ่มต้นหลังจากชำระค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิก โดยบริษัทฯจะ จัดทำโปรไฟล์หลังจากที่ได้รับเอกสารครบถ้วนและตรวจสอบข้อมูล ดังต่อไปนี้:

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ เขียนทับ “ใช้ในการสมัครเป็นสมาชิก บ.T&J Marriage เท่านั้น”

2.ฉบับสำเนาใบหย่าหรือใบมรณะบัตรคู่สมรส (ถ้ามี) 1 ฉบับ

3.กรอกประวัติ(Profile) และแบบสอบถามต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ครบถ้วน

4.รูปถ่ายปัจจุบันที่เห็นหน้าชัดเจน รูปถ่ายแบบเต็มตัว อย่างน้อย 4-6 รูป

บริษัทฯมีสิทธิปฏิเสธผู้ใช้บริการเข้าเป็นสมาชิกในกรณีที่คุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้

**บริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้มงวดและปลอดภัย และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนสำหรับบริการจัดหาคู่เท่านั้น เช่น การตรวจสอบสถานภาพการสมรส,ประวัติอาชญกรรม

  1. สมาชิก

– การเข้าเป็น สมาชิก กับบริษัทฯ ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้

– ผู้ใช้บริการตกลงที่จะใช้บริการและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ผู้ใช้บริการจะไม่ใช้บริการในทางที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม หรือละเมิดต่อบุคคลอื่น

– รูป/ข้อมูลทั้งหมดซึ่งผู้ใช้บริการมอบให้แก่บริษัทฯ จะต้องเป็นรูป/ข้อมูลที่ถูกต้อง และผู้ใช้บริการจะต้องไม่ปลอมตัวหรือปลอมเอกลักษณ์ เอกสารทั้งหมดที่มอบให้แก่บริษัทฯ จะไม่มีการคืน โดยเอกสารที่มอบไว้นั้นจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ

– ผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้น ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้บริการเพื่อเป้าหมายทางการค้าใดๆ หมายความร่วมถึงการขายสินค้าและบริการอื่นๆ

3.  ค่าธรรมเนียม

(ก)ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก จำนวน 500 บาท
(ข)ค่าธรรมเนียมในการดำเนินงาน

          -10% ของมูลค่าของหมั้น ชำระเมื่อได้รับของหมั้น
              -30% ของมูลค่าสินสอด ชำระในวันที่ได้รับวีซ่าเรียบร้อยแล้ว รวมถึง ค่าสินสอดทั้งหมดจะได้รับในวันที่ ได้รับวีซ่า

*ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิในการเข้าถึงโปรไฟล์ฝ่ายชายและเลือกออกเดทจนกว่าผู้ใช้บริการจะมีการหมั้นหมายโดยผู้ใช้บริการตกลงให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการจัดสรรเวลาและปฏิบัติตามคำแนะนำ

*ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกทั้งหมดไม่สามารถขอคืนและไม่สามารถโอนสิทธิได้

4.  ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลปัจจุบันที่ถูกต้อง

โดยผู้ใช้บริการตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

a. ให้ข้อมูลที่เป็นจริงถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับตัวผู้ใช้บริการตามที่ได้แจ้งในแบบฟอร์มของการใช้บริการ(ข้อมูลดังกล่าวจะเรียกว่า”ข้อมูลการลงทะเบียน”)

b.  หากผู้ใช้บริการให้ข้อมูลใด ๆ อันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการและปฏิเสธการใช้บริการใด ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยบริษัทฯ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ แก่ผู้ใช้บริการ

c.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบประวัติความเป็นมาหรือสถานภาพการสมรสของผู้ใช้บริการได้ตลอดช่วงเวลาการเป็นสมาชิก

5. สิทธิประโยชน์และข้อปฏิบัติสำหรับสมาชิก

– ข้อกำหนด/ระเบียบการใช้บริการ: บริษัทฯ จะติดต่อกับผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการเดท/นัดหมาย โดยการพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์ , Line หรืออีเมล เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดท/นัดหมาย ในกรณีฉุกเฉินหรือมีเรื่องเร่งด่วน ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ หรือตัวแทนของบริษัท ทราบผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น

– การปฏิเสธโปรไฟล์: ผู้ใช้บริการสามารถปฏิเสธโปรไฟล์ฝ่ายชายที่ทางบริษัทฯ จับคู่ให้ หากไม่พึ่งพอใจ จนกว่าผู้ใช้บริการมีการหมั้นหมายและแต่งงาน ตามลำดับ

– การยืนยันการเดท/นัดหมาย: บริษัทฯ จะดำเนินการนัดหมายวัน เวลา สถานที่ให้ โดยบริษัทฯ จะยืนยันวันนัดหมายเดทไปยัง lineของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงจะตอบกลับข้อความ  ด้วยการพิมพ์ข้อความว่า “ตกลง”

– การปฏิบัติตัวขณะออกเดท: ผู้ใช้บริการตกลงจะปฏิบัติตัวอย่างสุภาพ เหมาะสม ให้เกียรติคู่เดท และจะไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องค่าธรรมเนียมต่างๆ  หรือจำนวนครั้งที่เคยออกเดทในขณะออกเดท หากบริษัทฯ ได้รับการร้องเรียนจากคู่เดท บริษัทฯ อาจดำเนินการยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการได้

– ผลลัพธ์หลังการเดท/นัดหมาย และข้อเสนอแนะ: ผู้ใช้บริการตกลงจะแจ้งผลลัพธ์ ความรู้สึกที่มีต่อคู่เดท และข้อเสนอแนะต่างๆ แก่บริษัทฯ หลังจากออกเดททุกครั้ง บริษัทฯ จะจับคู่และนัดเดท/นัดหมายให้ต่อไป แต่ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการจับคู่ในกรณีที่ออกเดทแล้วประสบความสำเร็จหมั้นหมาย และแต่งงาน

6. การสิ้นสุดสัญญา

ข้อตกลงการเป็นสมาชิกจะสิ้นสุดเมื่อผู้ใช้บริการย้ายไปอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยวีซ่าติดตาม

7. ความรับผิดชอบ

บริษัทฯเป็นเพียงแค่ตัวกลางให้ทั้งสองฝ่ายได้มารู้จักกัน  การใช้บริการเป็นความเสี่ยงของตัวผู้ใช้บริการเพียงผู้เดียว การใช้บริการของบริษัทฯ อยู่บนพื้นฐาน “ตามที่เป็น” “ตามที่หาได้” บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะผลที่ตามมาหรือความเสียหาย บริษัทฯจะรับผิดชอบสำหรับความสูญเสีย(ถ้ามี) ซึ่งมีสาเหตุมาจากการกระทำของบริษัทฯ

8. การยกเว้นความรับผิด ผู้ใช้บริการตกลงว่า

บริษัทฯ ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้าง ไม่มีความรับผิดใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากข้อเรียกร้องของบุคคลภายนอก เนื่องจากการใช้บริการของบริษัทฯ

9. การโต้แย้งสิทธิ

หากเกิดข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของบริษัทฯ ระหว่างผู้ใช้บริการและบริษัทฯ ผู้ใช้บริการตกลงว่าเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายประเทศไทย

10. ข้อมูลส่วนตัว

ผู้ใช้บริการยินยอมโดยชัดแจ้งให้บริษัทฯ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวตามกรอกข้อมูลไว้ บริษัทฯ มีความจำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหาบุคคลที่ผู้ใช้บริการต้องการ บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการต้องการที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือให้รายละเอียดข้อมูลใหม่ๆ เพิ่มเติม กรุณาส่งข้อความมาทางบริษัทฯหรือตัวแทนบริษัท

***ผู้ใช้บริการ ยืนยันว่าได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามนี้****